Контроль знаньКонтроль знань з природознавства

Тіла і речовини, що оточують людину.                                            
                    2 варіант.
1рівень.      Виберіть правильну відповідь:(0.5б)
1. Речовини, що розчиняються у воді:
а) золото;                                        в) мед;
б) квас;                                           г ) сіль.
2.Розчин можна приготувати: 
а) з води та твердої речовини;   в) води та рідини;
б) скла та заліза;                                г) води та газоподібної речовини.                                                            
3.Органічними речовинами є:
а) вода;                                              в) білки;
б) жир;                                              г) крейда.
4.Способи поділу сумішей:
а) розчинення;                               в) дихання;                                                                                             б) фільтрація;                                г) випаровування.
5.Властивості повітря:
а) прозоре;                                   в) солодке;
б) розчиняється в воді;               г) шкідливе.
6. Тіла, які є витвором природи:
а) посуд;                                      в) рослини;
б) кіт;                                           г) телевізор.
2 рівень. Закінчіть речення:(1 б)
1. Прості речовини утворені атомами…
2. Одиниці вимірювання маси – це …
3. Астрономія, наука, яка вивчає…

3 рівень. (1.5б)
1.Опишіть методи дослідження природи.
2. Що дають людині знання про агрегатні стани речовин?

4 рівень. (3 б)
Назвіть відомі вам мінеральні джерела і поясніть, чому їх називають мінеральними?


Світ явищ, в якому живе людина.
                       
1 рівень.     Виберіть правильну відповідь:(0.5 б)
1.Хімічними явищами із названих є:
а) гниття;           б) дифузія;         в)механічні;
г) звукові;                   д) горіння.
2.Штучними джерелами світла є:
а) зорі;      б) свічка;         в)блискавка;        г) електролампа.
3.Різнойменні полюси магніту здатні:
а) притягуватись;      в) відштовхуватись;
б) поширюватись;     г) заломлюватись.
4.До звукових явищ належать:
а) обмін речовин;               в) поширення звукових коливань;
б) охолодження тіл;           г) випромінювання світла.
5.Масу  вимірюють за допомогою:                                                         а) терезів;                          в) термометра;                                                                                    б) барометра;                     г) мензурки.                                                                               6.Фізичними явищами в природі є:                                                                     а) випадання снігу;                                                                                                                  б) пересування тварин;                                                                                    г) танення льоду.
2 рівень. Закінчіть речення( 1 б)
1.Джерелом звуку є тіло, що…                                                                       2.Явища, пов' язані з поширенням світла, -…                                                            3.Притягання тіл до магніту…

3 рівень.(1.5 б)
1.Наведіть по 5 прикладів холодних та гарячих джерел світла.                        2. Наведіть приклади хімічних явищ та їх практичного використання.                                                                                                                                           

4 рівень.(3 б)
1. Відомо, що квітка соняшника повертається за сонцем. Чи рухаються рослини?


             Небесні тіла
                 1 варіант.

1рівень. Виберіть правильні відповіді:(0.5 б)                  1.Наша Галактика має назву:                                                                          а) Сонячна;                           г) Медовий Шлях;                                                                                         б) Марсіанська;                     г) Медовий Шлях;                                                                                 2.Найбільшою планетою Сонячної системи є:                                              а) Земля;                   в) Плутон;           д)  Венера                                                                               б) Сатурн;                 г) Юпітер;                                                                                                                                                                                                                                     3.Юрій Гагарін здійснив свій політ:                                                                             а) 10 квітня 1964 р.;                 в) 12 липня 1963 р.;                                 
б) 15 березня 1961 р.;              г) 12 квітня 1961 р.;
4.Телескоп було винайдено у … році.
а) 1594;                    в) 1810;
г) 1609;                   б) 1709;
5.На сьогодні в Сонячній системі відомо … планет.
а) 5;           б) 6;         в) 9;    г) 8;           д) 11.
6.Першим космонавтом незалежної України став:
а) Міклухо – Маклай;      в) Петро Каденюк;
б) Іван Петров;                    г)Леонід Каденюк;
2 рівень.  Закінчіть речення: (1 б)
1. Полярна зоря завжди вказує на…                                                                                   2. Зорі – це…
3. Зоряними картами називають…

3 рівень. (1.5 б)
1. Як відбувається сонячне затемнення?
2. Спробуйте розмістити планети Сонячної системи в порядку їх віддаленості від Сонця. Намалюйте схему.

4 рівень.(3 б)
Як ви думаєте, чи може щось у Космосі перешкоджати поширенню світла Сонця в напрямку до Землі? Чому ви так думаєте?


                      Небесні тіла
                             2 варіант.
1рівень. Виберіть правильні відповіді:(0.5 б)
 1.Не мають супутників планети…                    
а) Юпітер;                          в) Плутон;
б) Венера;                         г) Меркурій.
2.Планети – небесні тіла, що світяться…
а) власним світлом;              б) відбитим світлом.
3.Середня відстань від Землі до Сонця …
а) 384 000 км;                     в)близько 150 000 000 км;
б) світловий рік;                 г) 500 000 км.       
4.Нині все небо поділене на … сузір'їв.
а) 108;            б) 98;       в) 88;        г) 78.   
5.Сонце – це …
а) планета;                           в) зірка;
б) астероїд;                         г) комета.
6.Наука, яка вивчає Всесвіт називається…
а) астрономія;                   в) біологія;
б) фізика;                           г) хімія.
2 рівень.  Закінчіть речення: (1 б)
1. Сузір'я – це…
2. Найбільшу кількість супутників має…
3. До малих небесних тіл належать…

3 рівень. (1.5 б)
1. Як відбувається місячне затемнення?
2. Чому на поверхні Місяця так багато кратерів?

4 рівень.(3 б)
Ви знаходитесь на поверхні Місяця. Який вигляд може мати планета Земля для вас протягом одного календарного місяця?


Умови життя на планеті Земля.
                          1 варіант
1рівень. Виберіть правильну відповідь(0.5 б)
1. Територію України омивають …. Моря:
а) Балтійське та Чорне;                    
б) Чорне та Азовське;
в) Азовське та Каспійське;
г) Чорне, Азовське та Аральське.
2.Запаси води на Землі постійно…
а) збільшуються;       в) зникають;
б) зменшуються;       г) залишаються незмінними.
3. Основними формами рельєфу земної поверхні є…
а) гори;                в) гори, рівнини, яри, балки;
б) рівнини;        г) гори та плоскі рівнини.
4. На Землі океанів…
а) 2;         б) 3;             в) 6;           г) 5;           д)4.
5. Річка – це…
а) потоки дощової води;   в) потоки солоної води;
б) потоки прісної води;     г) потоки талої води.
6. Товщина атмосфери Землі дорівнює приблизно:                                                  а) 500 км.;               в) 15000 км.;                д) 3000 км
б) 1000 км.;             г) 2000 км.;
2 рівень. Закінчіть речення:(15 б)                                                                    1.Гори – це
2. На території України знаходяться … гори.
3. Для вимірювання атмосферного тиску…
3 рівень. (1.5 б)
1.Як ви вважаєте, чому вчені говорять, що все живе на Землі знаходиться під прозорою «парасолькою» озону?                                  2. Як живі організми пристосовуються до умов життя на планеті Земля?
4рівень. (3 б)
Уявіть собі, що на Землі не стало води. До яких наслідків це б призвело? Дайте поширену відповідь.


                 Умови життя на планеті Земля.
                          2 варіант
1рівень. Виберіть правильну відповідь(0.5 б)
1.Скупчення водяної пари в повітрі – це …
а) сніг;                            в) дощ;
б) лід;                             г) хмари.
2. Повітря є … провідником тепла.
а) гарним;                     в) середнім;
б) поганим;                     г)  значним.
3.Газоподібну оболонку планет називають:
а) газосферою;               в) атмосферою;
б) біосферою;                г) водосферою.
4. У складі повітря найбільше…
а) кисню;                            в) заліза;
б) вуглекислого газу;      г) азоту.
5.Вода підтримує:
а) форму та пружність рослин;           в) коріння рослин;
б) будову листа рослин;                     г) кількість клітин у рослинах.
6.Найбільші поклади вугілля на Україні є …
а) у Придніпров'ї;                  в) на Донеччині;
б) в Криму;                            г) в Карпатських горах. 
2 рівень. Закінчіть речення:(15 б)                                                                   
1. Корисними копалинами називають…
2…. – найтвердіший з усіх мінералів.
3.Зябра рибам необхідні для…
3 рівень. (1.5 б)
1.Як ви гадаєте, за рахунок чого постійно поповнюються запаси кисню в атмосфері?
2.Які ви знаєте прикмети, що віщують погоду?
4рівень. (3 б)
Доведіть на конкретних прикладах, що відбулося б на Землі, якби зникла її атмосфера.
Семестрові контрольні роботи з біології
за курс неповної середньої освіти
(6 – 9 класи)Учитель Івотського НВК ЗОШ – І-ІІІ ст.
Лапоть С.П.Пояснювальна записка

   У календарному плануванні визначено уроки для проведення контрольних робіт. В кінці кожного семестру проводиться узагальнення знань вивченого матеріалу. У запропонованих роботах охоплені питання за всіма вивченими темами у різних варіаціях, що відповідно чинної програми МОН України, розробленої на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Біологія 6-9 класи. Навчальна програма для ЗНЗ (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

6 клас
Семестрова контрольна робота №1
І рівень
(0,5 б. за правильну відповідь)
1.Автотрофи – це…
а) тварини; б) рослини; в) гриби; г) віруси
2. Ботаніка – це наука про …
а) тварин; б) рослин; в) грибів; г) вірусів
3. Основною структурною одиницею живого є …
а) клітина; б) атом; в) молекула; г) орган
4. Органели клітин, що містять клітинний сік – це…
а) мітохондрії; лейкопласти; в) вакуолі; г) хромопласти
5. До органічних сполук, які входять до складу живих клітин, належать…
а) вода; б) солі; в) вуглеводи; г) мінеральні кислоти
6. До одноклітинних рослин належить
а) папороть; б) береза; в) мох; г) хлорела
7. До прокаріотів належить
а) бактерії; б) дріжджі; в) губки; г) хламідомонада
8. Міксотрофний (змішаний) тип живлення характерний для:
а) дріжджів; б) евглени зеленої; в) губки; г) ульви
9. Укажіть, який орган є вегетативним
а) листок; б) квітка; в) плід; г) насінина
10. Зона кореня, яка містить твірну тканину, - це …
а) поділу; б) всисна; в) розтягування; г) провідна
11. Найдовша зона кореня – це зона:
а) поділу; б) всисна; в) розтягування; г) провідна
12. До основної тканини листка належать:
а) механічні тканини; б) стовпчасті тканини; в) судинно-волокнистий пучок; г) шкірка

ІІ рівень
(По 2 бали за правильні відповіді)
1.Установіть відповідність між органелами та їх функціями
1.Хлоропласти                   
2. Хромосоми                            
3. Вакуолі                                  
4. Ядро                                       
а. компонент клітини, що оточений подвійною мембраною і містить хромосоми  
б. пластиди, що беруть участь у фотосинтезі
в. органели клітини, що містять клітинний сік
г. складові клітини, що несуть спадкову  інформацію

2. Установіть відповідність між будовою вегетативних органів та їх функціями
1. Корінь                                   а. розмноження
2. Листок                                   б. фотосинтез
3. Брунька                                 в. мінеральне живлення
4. Квітка                                    г. ріст

ІІІ рівень
Яка роль зелених рослин в природі (2 бали)

 Правильні відповіді
І рівень
1-б; 2-б; 3-а; 4-в; 5-в; 6-г; 7-а; 8-б; 9-а; 10-а; 11-г; 12-б
ІІ рівень
1)      1-б, 2-г, 3-в, 4-а
2)      1-в, 2-б, 3-г, 4-а

6 клас
Семестрова контрольна робота №2
І рівень
(Виберіть одну правильну відповідь (6 балів)
1.Подвійне запліднення у рослин відкрив:
а) К. Ліней; б) Л. Пастер; в) С. Навашин; г) В. Вернадський
2. До головної частини квітки належить:
а) тичинка; б) квітконіжка; в) віночок; г) чашечка
3. Соковитим органічним плодом є:
а) кістянка; б) ягода; в) багатокістянка; в) біб
4. На нижній поверхні листка папороті є:
а) спорофіт; б) стробіли; в) спороносні колоски; г) спорангії
5. Гаметофіт папоротеподібних має:
а) кореневище; б) корені; в) ризоїди; г) присоски
6. У клітинах червоних водоростей відкладається:
а) крохмаль; б) ламінарин; в) багрянковий крохмаль; г) філофорин
7. У голонасінних рослин уперше з’являється:
а) квітки; б) насінини; в) плід; г) корінь
8. Шишка – це:
а) видозміна пагона; б) пагін; в) видозміна листка; г) видозміна квітки
9. Тривалість життя статевого покоління у плаунів:
а) один сезон; б) 2 роки; в) 15-18 років; г) 5-8 років
10. Панцир, просочений сполуками силіцію, є  у водоростей
а) зелених; б) червоних; в) бурих; г) діатомових
11. До мохів належить
а) яловець звичайний; б) ламінарія; в) сфагнум; г) хвощ
12. Вегетативне тіло гриба – це:
а) мікориза; б) спорангій; в) міцелій; г) ніжка
ІІ рівень
(0,5 бала за правильну відповідь)
1.Установіть відповідність між представниками рослин та способами вегетативного розмноження
1.      Слива                        А. Цибулиною
2.      Конвалія                    Б. Кореневими паростками
3.      Суниці                       В. Кореневищем
4.      Часник                       Г. Відводками
                                   Д. Вусами
    2. Із запропонованих відповідей виберіть правильні.
     Виберіть характерні ознаки хвощів
  А. У життєвому циклі переважає спорофіт.
  Б. У життєвому циклі переважає гамето фіт.
  В. Тіло почленоване на вузли і міжвузля.
  Г. Стебло має кремнезем.
  Д. Мають ризоїди.
 Е. Листки мають вигляд зубчиків, які ростуть біля основ, утворюючи піхву
 Є. Листки великі, розсічені

ІІІ рівень
(2 бали)
Поясніть переваги покритонасінних перед голонасінними

Правильні відповіді
І рівень
1-в, 2-а, 3-а, 4-г, 5-в, 6-в, 7-б, 8-а, 9-в, 10-г, 11-в, 12-в
ІІ рівень
1.      1-б, 2-в, 3-д, 4-а
2.      А, В, Г, Е 


7 клас
Семестрова контрольна робота №1
І РІВЕНЬ
( Виберіть одну правильну відповідь.0,5 б. за правильну відповідь)
1.До царства  тварин належить:
а) корова; б) жито; в) мукор; г) береза
2. На відміну від клітин рослин, у клітинах тварин немає
а) мембран; б) цитоплазми; в) ядра; г) хлоропластів
3. До органів травлення належить
а) нирки; б) печінка; в) серце; г) легені
4. Тканина тварин, скорочення якої забезпечують рухи тіла, - це
а) сполучення; б) епітеліальна; в) нервова; г) м’язова
5. Паразитичним червом є
а) блоха; б) кліщ; в) аскарида
6. Шість ходильних кінцівок і одну пару вусиків має
а) тарган; б) каракурт; в) річковий рак
7. Представником амфібій є
а) хохуля; б) квакша; в) скат
8. Має стрибальні кінцівки і голу шкіру, яка багата на залози
а) веретельниця; б) кенгуру; в) жаба
9. Пристосовані до плаваючого  способу життя
а) дельфін; б) кріт; в) кажан
10.  Представником ссавців є
а) хохуля; б) квакша; в) акула
11. Пристосований до літаючого способу життя
а) дельфін; б) кріт; в) кажан
12. Не має кінцівок і має шкіру, яка вкрита лускою
а) веретельниця, б) кенгуру, в) кажан
ІІ рівень
( Установіть відповідність.   0,5 б. за правильну відповідь)
1.      Укажіть співвідношення між назвою систем органів та її функціями
1.      Опорно-рухова                 А. Підтримка гомеостазу
2.      Травна                               Б. Окислення речовин
3.      Дихальна                          В. Розмноження організму
4.      Ендокринна                      Г. Поглинання, засвоєння речовин

2.      Установіть відповідність між особливостями будови ссавців та їх представниками
1.      Комахоїдні                        А. Єхидна
2.      Яйцекладні                        Б. Кенгуру
3.      Хижі                                     В. Кажан
4.      Рукокрилі                            Г. Їжак
                                             Д. Лисиця
ІІІ рівень
(2 б. за правильну відповідь)

Дайте визначення   
Птахи – це …
Правильні відповіді
І рівень
1-а, 2-г, 3-б, 4-г, 5-в, 6-а, 7-б, 8-в, 9-а, 10-а, 11-в, 12-а
ІІ рівень
1.      1-г, 2-д, 3-б, 4-а
2.      1-г, 2-а, 3-д, 4-в

7 клас
Семестрова контрольна робота №2
І рівень
(Виберіть одну правильну відповідь. 0,5б. за правильну відповідь)
1.Органом дихання крокодила є
а) зябра; б) легені; в) трахеї
2. Кровоносна система у гідри
а) замкнена; б) незамкнена; в) відсутня
3. Скелет у краба
а) зовнішній; б) внутрішній; в) гідростатичний
4. Печінка входить до складу системи органів
а) видільної; б) травної; в) дихальної
5. Акула має у серці камер
а) одну; б) дві; в) три
6. Органом дихання коропа є
а) легені; б) зябра; в) трахеї
7. Тіло крокодила ззовні вкрито:
а) лускою; б) пір’ям; в) шерстю
8. Центральну нервову систему розкидано-вузлового типу має:
а) миша; б) перлівниця; в) хрущ
9. Термолокація є властивою для
а) ссавців; б) риб; в) плазунів
10. Бокова лінія властива
а) жукам; б) зміям; в) рибам
11. Біогенним чинником є
а) клімат; б) забруднення атмосфери; в) паразити
12. До Червоної книги України занесений
а) сіра ворона; б) ластівка; в) скопа
ІІ рівень
(Установіть відповідність.  0,5 б. за правильну відповідь)
1.      Покажіть співвідношення між формою поведінки та описом поведінки
1.      Територіальна        А. Півень настовбурчує свій хвіст і походжає перед       курками
2.      Харчова                  Б. Бджоли протягом літа збирають нектар і перетворюють його на мед
3.      Суспільна               В. Собака гавкає на людей або тварин, які проходять повз двір
4.      Шлюбна                  Г. Шпак годує своїх пташенят
                                 Д. Качки відлітають у теплі краї

2.      Установіть відповідність між будовою серця та представниками тварин
1.      Кінь                               А. Однокамерне
2.      Рак                                 Б. Двокамерне
3.      Щука                             В. Трикамерне
4.      Жаба                              Г. ЧотирикамернеІІІ рівень

(Дайте відповідь на запитання 2б.)

Навіщо тваринам потрібні органи чуття?

Правильні відповіді
І рівень
1-б, 2-в, 3-б, 4-б, 5-б, 6-б, 7-а, 8-б, 9-а,10-в, 11-в, 12-в  
ІІ рівень
1.      1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А
2.      1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В

8 клас
Семестрова контрольна робота №1
І рівень
( Виберіть правильну відповідь.  0,5б. за правильну відповідь)
1.      Анатомічне або функціональне об’єднання органів, що виконують в організмі спільну функцію, - це
а) тканина; б) клітина; в) функціональна система; в) фізіологічна система
2. Укажіть основну функцію, яку виконує кровоносна система
а) транспортна; б) секреторна; в) рефлекторна; г) видільна
3. Укажіть хімічний елемент, потрібен насамперед для синтезу гормонів щитоподібної залози
а) ферум; б) йод; в) натрій; г) калій
4. Укажіть продукт, який має найбільший вміст білка
а) картопля; б) морква; в) яблука; г) риба
5. До складу травної системи належить
а) нирки; б) мозок; в) серце; г) печінка
6. До кісток хребта належить
а) великогомілкова; б) променева; в) атлант; г) грудина
7. Особливі білки, що мають здатність специфічно зв’язуватися з антигенами й нейтралізувати їх
а) ферменти; б) токсини; в) антитіла; г) алергени
8. Укажіть відділ травної системи, у якому починає розщеплюватися крохмаль
а) ротова порожнина; б) шлунок; в) дванадцятипала кишка, г) товста кишка
9. Хлоридна кислота виділяється до порожнини
а) глотки; б) шлунка; в) тонкого кишечнику; г) товстого кишечнику  
10. Гастрит – це захворювання
а) зубів; б) шлунка; в) печінки; г) товстого кишечнику
11. Цинга викликана нестачею вітаміну
а) А; б) С; в) Д; г) Е
12. Функція жовчі – це розщеплення
а) жирів; б) білків; в) вуглеводів; г) нуклеїнових кислот

ІІ рівень
(Установіть відповідність. 0,5б. за правильну відповідь)
1.      Установіть відповідність між фізіологічними системами та їхніми функціями
А. Дихальна            1. Гуморальна регуляція
Б. Травна                 2. Газообмін
В. Кровоносна        3. Живлення організму
Г. Видільна              4. Забезпечення органів поживними речовинами і киснем
                                  5. Виведення із організму продуктів обміну

2.      Установіть відповідність між органами дихання і їх функціями
А. Носова порожнина    1. Забезпечує генерацію звуків
Б. Трахея                         2. Забезпечує газообмін між кров’ю і атмосферою
В. Бронхи                        3. Нормалізує температуру повітря
Г. Легені                          4. Забезпечує проходження повітря до бронхів
                                         5. Забезпечує рух повітря між трахеєю і альвеолами

ІІІ рівень
 (2б. за правильну відповідь)
Розкрийте взаємозв’язок розвитку органів дихання з фізичними навантаженнями

Правильні відповіді
І рівень 
1-г, 2-а, 3-б, 4-г, 5-г, 6-в, 7-в, 8-а, 9-б, 10-б, 11-б, 12-а
ІІ рівень
1.      А-2, Б-3, В-4, Г-5
2.      А-3, Б-4, В-5, Г-2 


8 клас
Семестрова контрольна робота № 2
І рівень         
(Виберіть правильну відповідь. 0,5 б. за правильну відповідь)
1.Найвищий тиск
а) у венах; б) в артеріях; в) артеріолах; г) капілярах
2. Кисень переносять
а) еритроцити; б) лейкоцити; в) лімфа; г) тромбоцити
3. Шлуночків у серці
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4
4. Кіл кровообігу у людини
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4
5. Гіпоталамус входить до складу мозку
а) довгастого; б) середнього; в) проміжного; г0 кінцевого
6. Кору головного мозку утворює
а) біла речовина; б) сіра речовина; в) сполучна тканина
7. Укажіть орган сечовидільної системи, у якому накопичується сеча
а) сечовід; б) сечовий міхур; в) нирки; г) сечівник
8. Позначте частину шкіри, у якій міститься пігмент, що захищає організм від ультрафіолетових променів
а) верхній шар епідермісу; б) дерма; в) підшкірна клітковина; г) нігті
9. Укажіть назву клітин хрящової тканини
а) хондроцити; б) остеоцити; в) лейкоцити; г) еритроцити
10. Захворювання, що спричинене грибом
а) правець; б) педикульоз; в) стригучий лишай; г) короста
11. Кришталик входить до складу системи
а) зорової; б) слухової; в) смакової; г) дотикової
12. Ланцюг послідовних безумовних рефлексів, що є однією з форм пристосування тварин до умов життя, - це
а) динамічний стереотип; б) інстинкт; в) рефлекс; г) гіпноз

ІІ рівень
(Установіть відповідність. 0,5б. за правильну відповідь)
1.Установіть відповідність між захворюваннями та збудниками, що їх визивають
1. Сифіліс                       А. Віл
2. СНІД                           Б. Гонокок
3. Короста                       В. Хламідія
4. Гонорея                       Г. Кліщ
                                         Д. Бліда трепонема
2. Установіть відповідність між сенсорними системами та подразниками, які вони сприймають
1. Слухова                        А. Вода
2. Зорова                           Б. Шоколад
3. Нюхова                         В. Кіно
4. Смакова                        Г. Парфуми
                                          Д. Музика
ІІІ рівень
(2б. за правильну відповідь)
Які види пам’яті можна виділити у людини? Наведіть приклади

Правильні відповіді
І рівень
1-б, 2-а, 3-б, 4-б, 5-в, 6-б, 7-б, 8-б, 9-а, 10-в, 11-а, 12-а
ІІ рівень
1.      1-Д, 2-А, 3-Г, 4-Б
2.      1-Д, 2-В, 3-г, 4-Б

9 клас
Семестрова контрольна робота №1
І рівень
 (Виберіть правильну відповідь. 0,5б. за правильну відповідь)
1.Укажіть, як називають здатність біологічних систем зберігати відносну сталість організму
а) фагоцитоз; б) метаболізм; в) гомеостаз; г) адаптація
2. Назвіть сполуку нерозчинну у воді
а) віск; б) глюкоза; в) фруктоза; г) тростинний цукор
3. Назвіть сполуку, яка належить до біополімерів
а) м - РНК; б) білки; в) жири; г) дезоксирибоза
4. Укажіть хімічний елемент, що належить до органогенних
а) Карбон; б) Ферум; в) Сульфур; г) Фосфор
5. Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана
а) білки та вуглеводи; б) вуглеводи та ліпіди; в) білки та ліпіди; г) ліпіди та мінеральні солі
6. Назвіть органели, яким притаманний певний ступінь автономії в клітині
а) лізосоми; б) комплекс Гольджі; в) мітохондрії; г) ендоплазматична сітка
7. Назвіть структури, які  наявні у хлоропластах
а) кристи; б) центріолі; в) тилакоїди; г) нуклеосоми
8. Назвіть організми, які здійснюють хемосинтез
а) зелені водорості; б) тварини; в) гриби; г) нітрофікуючі бактерії
9. Укажіть органели, у яких відбувається кисневий етап енергетичного обміну
а) мітохондрії; б) хлоропласти; в) комплекс Гольджі; г)  вакуолі з клітинним соком
10. Назвіть прізвище вченого, який запропонував термін «клітина»
а) Р.Гук; б) Т. Шванн; в) М. Шлейден; г) Р.Віхров
11. Укажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу
а) бактерії; б) гриби; в) рослини; г) тварини
12. Назвіть органели, у яких міститься ДНК
а) рибосоми; б) мітохондрії; в) лізосоми; г) комплекс Гольджі

ІІ рівень
(Установіть відповідність. 0,5б. за правильну відповідь)
1.      Установіть відповідність структур щодо певних органел
1.      Диктіосома                 А. хлоропласти
2.      Кристи                        Б. клітинний центр
3.      Центріолі                    В. мітохондрії
4.      Грани                          Г. скоротливі вакуолі
                                    Д. комплекс Гольджі

2.      Установіть відповідність між біохімічними процесами та місцями їхнього перебігу
1.      Хемосинтез                
2.      Світлова фаза фотосинтезу
3.      Цикл Кребса
4.      Темнова фаза фотосинтезу
А. Тилакоїди  
                  Б. Стропа хлоропластів 
                                                              В. Ядро              
                                                              Г. Мітохондрії
                            Д. Клітини деяких прокаріотів

ІІІ рівень
(2б. за правильну відповідь)

Як відбувається обмін речовин між клітиною та її навколишнім середовищем? Відповідь обґрунтуйте.

Правильні відповіді
І рівень
1-в, 2-а, 3-б, 4-а, 5-в, 6-а, 7-в, 8-г, 9-а, 10-а, 11-г, 12-б
ІІ рівень
1.      1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А
2.      1-Д, 2-А, 3-Г, 4-Б
9 клас
Семестрова контрольна робота №2
І рівень
(Виберіть правильну відповідь. 0,5б. за правильну відповідь)
1.Укажіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз
а) розмноження; б) росту; в) дозрівання; г) формування
2. Як називається розмноження організмів за рахунок відокремлення багатоклітинних частин
а) статеве; б) вегетативне; в) партеногенез; г) поліембріонія
3. Укажіть групу рослин, якій притаманне подвійне запліднення
а) мохоподібні; б) папоротеподібні; в) голонасінні; г) покритонасінні
4. Мутації, що призводять до зміни окремих генів
а) хромосомні; б) геномні; в) генні; г) летальні
5. Один із можливих структурних станів гена
а) алель; б) ген; в) екзон; г) термінатор
6. Укажіть клітини, у яких виникати мутації
а) лише статеві; б) лише нестатеві; в) будь-які
7. Укажіть мінливість, яку відносять до спадкової
а) модифікаційна; б) вікова; в) мутаційна; г) сезонна
8. Зазначте, як називають сукупність генів, розташованих в одній хромосомі
а) геном; б) каріотип; в) група зчеплення; г) плазміда
9. Укажіть елементарну одиницю еволюції
а) порода тварин; б) сорт рослин; в) популяція; г) вид
10. Укажіть назву еволюційного перетворення, пов’язаного з підвищенням рівня організації організмів
а) ароморфоз; б) ідіоадаптація; в) загальна дегенерація; г) біологічний прогрес
11. Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні організації
а) пріони; б) археї; в) віроїди; г) віруси
12. Зазначте органели, які є спільними для клітин прокаріотів та еукаріотів
а) ядро; б) ендоплазматична сітка; в) мітохондрії; г) рибосоми

ІІ рівень
(По 0,5 бали за кожну правильні відповідь)

1.      Установіть відповідність між еволюційними процесами та їх визначенням
1.      Мікроеволюція   
2.      Видоутворення
3.      Макроеволюція
4.      Конвергенція
А. Еволюційні процеси, які призводять до виникнення нових генів
Б. Еволюційні процеси, які   призводять до виникнення над видових систематичних одиниць
В. Еволюційні процеси, які призводять до виникнення подібних ознак у неспоріднених організмів
Г. Еволюційні процеси, які призводять до виникнення нових популяцій та підвидів

2.      Визначте відповідність між клітинами різних груп еукаріотів та притаманними їм органелами руху
1.      Справжні гриби
2.      Рослини
3.      Тварини
4.      Бактерії
                              А. Джгутики, що складаються лише з однієї мікротрубочки
                            Б. Лише джгутики, що складаються з груп мікротрубочок
                                               В. Джгутики, війки та псевдоподії
     Г. Спеціалізованих  органел руху не мають

ІІІ рівень
(2б. за правильну відповідь)
Схарактеризуйте закони, що відкрив Г. Мендель

Правильні відповіді
І рівень
1-а, 2-б, 3-г, 4-в, 5-а, 6-а, 7-в, 8-в, 9-г, 10-а, 11-б, 12-б
ІІ рівень
1.      1-Г                         2. 1-Б
2-А                             2-Г
3-Б                              3-В
4-В                              4-А

Немає коментарів:

Дописати коментар